Профил на купувача

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за възлагане на обществени поръчки в ОУ „Любен Каравелов“ – Видин

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за поддържане на профила на купувача в ОУ „Любен Каравелов“ – Видин

Обществена поръчка за доставка на учебници и учебни помагала  за уч. 2020/2021 г. по чл. 79, ал.1, т. 3 от ЗОП

Решение за откриване на процедура по ЗОП – 05.03.2020 г.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Обществена поръчка за доставка на гориво за отопление по чл. 79, ал.1, т. 7 от ЗОП

Решение за откриване на процедура по ЗОП – 02.02.2017 г.

Борсов договор – 10.03.2017 г.

Обявление за възложена поръчка – 10.03.2017 г.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка – 13.12.2016 г.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП „Периодични доставки на храни  за  нуждите на СУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – гр. Видин за учебната 2016/2017 г. по обособени позиции“ – 01.09.2016 г.

ПРОТОКОЛ – 29.09.2016 г.

ЗАПОВЕД

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

–––––––––––––––––––––––––––––-

Публична покана „Ремонт коридори и кабинети в СОУ ”Любен Каравелов” – гр. Видин”  – 29.03.2016 г.

Договор

ЗАПОВЕД за определяне на изпълнител на поръчката

Протокол от заседание на комисията – 11.04.2016

Публична покана

Изисквания и указания за подготовка на оферти

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – Приложение 2

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА – Приложение 3

Образец на проектодоговор за обществена поръчка

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК – Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП – Образец

СПИСЪК по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП – Образец

СПИСЪК по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за участие като подизпълнител

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ в избор на изпълнител

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ в избор на изпълнител при условията и реда на Глава осма „а” от ЗОП

Д Е К Л А Р А Ц И Я на основание чл.101в, ал.1, т.4 от ЗОП

Телефони за контакти и допълнителна информация:

0886/180 469 – Любка Найденова – директор
0882/038145 – Мариана Иванова – гл. счетоводител

––––––––––––––––––––––––––––

АРХИВ

––––––––––––––––––––––––––––

Информация изх. № 1077/12.12.2016 г. за изпълнение на договор № 1040 /11.12.2013 г. за периодични доставки на гориво за отопление 

Информация за извършени плащания по договор № 1040 /11.12.2013 г. за периодични доставки на гориво за отопление 

Информация за плащания към 09.12.2016 г

Информация за плащания към 27.10.2016 г

Информация за плащания към 17.12. 2015 г

Информация за плащания към 17.09.2015 г

Информация за плащания към 22.12.2014 г.

Информация за плащане към 25.11.2014 г.

Информация за плащания до м. март 2014 г.

––––––––––––––––––––––––––––-

Публична покана за периодични доставки на храни за нуждите на СОУ „Любен Каравелов“ – Видин
18.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ от заседанието на комисията за избор на изпълнител на обществена поръчка – 05.10.2015 г.

ДОГОВОР за закуски

ДОГОВОР за обяд

ЗАПОВЕД

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Оферта за участие

Административни сведения за участника

СПИСЪК на договорите за доставка, реализирани от участника

Декларация по чл.47, ал.1

Д Е К Л А Р А Ц И Я за участието или неучастието на подизпълнители

Д Е К Л А Р А Ц И Я за съгласие за участие като подизпълнител

ДЕКЛАРАЦИЯ за запознаване с условията на поръчката

Декларация за обединение

Техническа оферта

Ценово предложение

ДОГОВОР за доставка на закуски

ДОГОВОР за доставка на обяд

Декларация на участник – закуски

Декларация на участник – обяд

Техническа спецификация

Номенклатура за закуски – приложение

Номенклатура за ястия – приложение

–––––––––––––––––––––––––––––-

Публична покана за сключване на договор за доставка на обедна храна на учениците,  включени в целодневна организация на учебния процес по проект BG051PO001-3.1.06 на ОП на РЧР – 08.09.2014

ЗАПОВЕД за определяне на изпълнител на обществена поръчка

ПРОТОКОЛ от заседанието на комисията за избор на изпълнител на обществена поръчка – 16.09.2014

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Титулна страница

ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Оферта за участие

Административни сведения за участника

СПРАВКА за общия оборот и за оборота от доставката

СПИСЪК на договорите за доставка, реализирани от участника

Декларация по чл.47, ал.1

Д Е К Л А Р А Ц И Я за участието или неучастието на подизпълнители

Д Е К Л А Р А Ц И Я за съгласие за участие като подизпълнител

ДЕКЛАРАЦИЯ за запознаване с условията на поръчката

Декларация за обединение

Техническа оферта

ДОГОВОР за доставка на приготвена храна за осигуряване на обяд за ученици от І до VІІІ клас

Ценово предложение

ЗАПОВЕД

Телефони за контакти и допълнителна информация:

0886/180 469 – Любка Найденова – директор
0886/169 325 – Диана Караиванова – гл. счетоводител

–––––––––––––––––––––––––––––

Публична покана за сключване на договор за доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2014/2015 година за СОУ „Любен Каравелов” – гр. Видин – 02.04.2014

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Титулна страница

ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Оферта за участие

СПРАВКА за общия оборот и за оборота от доставката

Декларация по чл.47, ал.1

Декларация по чл.47, ал.2

Декларация по чл.47, ал.5

Д Е К Л А Р А Ц И Я за участието или неучастието на подизпълнители

Д Е К Л А Р А Ц И Я за съгласие за участие като подизпълнител

ДЕКЛАРАЦИЯ за запознаване с условията на поръчката

Декларация за обединение

Техническа оферта

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДОГОВОР за доставка на учебници и учебни помагала

Декларация за условията по договор за доставка на учебници и учебни помагала

ЗАПОВЕД

Телефони за контакти и допълнителна информация:

0886/180 469 – Любка Найденова – директор
0886/169 325 – Диана Караиванова – гл. счетоводител

–––––––––––––––––––––––––––––-

Публична покана за сключване на договор за доставка на закуска и/или плод, и/или мляко, включително млечно-кисели продукти за учениците от подготвителна група до IV клас в СОУ „Любен Каравелов” гр. Видин – 12.12.2013

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Титулна страница

ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Оферта за участие

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

СПРАВКА за общия оборот и за оборота от доставката

СПИСЪК НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ СХОДНИ ДОСТАВКИ

Декларация по чл.47, ал.1

Декларация по чл.47, ал.2

Декларация по чл.47, ал.5

Д Е К Л А Р А Ц И Я за участието или неучастието на подизпълнители

Д Е К Л А Р А Ц И Я за съгласие за участие като подизпълнител

ДЕКЛАРАЦИЯ за запознаване с условията на поръчката

Декларация за обединение

Техническа оферта

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Договор за закуска – проект

Декларация за условията по договор за закуска

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Прил. № 1 НОМЕНКЛАТУРА ЗАКУСКИ към ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗАПОВЕД

Телефони за контакти и допълнителна информация:

0886/180 469 – Л. Найденова – директор
0886/169 325 – Д. Караиванова – гл. счетоводител

–––––––––––––––––––––––––––––-

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА – 24.09.2012

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Титулна страница

Указания

Оферта за участие

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

СПРАВКА за общия оборот и за оборота от доставката

СПИСЪК НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ СХОДНИ ДОСТАВКИ

Декларация по чл.47, ал.1

Декларация по чл.47, ал.2

Декларация по чл.47, ал.5

Д Е К Л А Р А Ц И Я за участието или неучастието на подизпълнители

Д Е К Л А Р А Ц И Я за съгласие за участие като подизпълнител

ДЕКЛАРАЦИЯ за запознаване с условията на поръчката

Декларация за обединение

Техническа оферта

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Договор за закуска – проект

Договор за обяд – проект

Декларация за условията по договор за закуска

Декларация за условията по договор за обяд

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Прил. № 1 НОМЕНКЛАТУРА ЗАКУСКИ към ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Прил. № 2 НОМЕНКЛАТУРА НА ЯСТИЯ към ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Телефони за контакти и допълнителна информация:

0886/180 469 – Л. Найденова – директор
0886/169 325 – Д. Караиванова – гл. счетоводител