Седмично разписание

на ОУ „Любен Каравелов“ за първи срок на учебната 2023/2024 г.

  

РАЗПИСАНИЕ на групите за целодневна организация на учебния ден

Първи клас първа група
Първи клас втора група
Втори клас първа група
Втори клас втора група
Трети клас първа група
Трети клас втора група
Четвърти клас първа група
Четвърти клас втора група
Пети клас
Шести  клас