КПРПС

30  учители от училището се включиха в дейностите по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В периода 30 август – 1 септември 2021 г. 2 групи  от по 15 учители участваха в обучение на тема „Съвременни и иновативни подходи за обучение –  STEM“,  проведено от „Орак Инженеринг“ ЕООД в хотел „Камена“ – Велинград. Темата на обучението кореспондира с предстоящата работа в изграждащия се STEM център в училището. Удовлетвореността на преподавателите е висока и те встъпват още по-подготвени в новата учебна 2021/2022 година.