Информация за услугите, предоставяни от ОУ „Любен Каравелов“

 

Обобщена информация по Приложение №4 „Мерки за вписване на невписани в Административния регистър услуги“ – Част втора – „Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги“ и образци на заявления за предоставяните услуги

1.  Приемане и преместване на ученици

ИНФОРМАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ 

2. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

ИНФОРМАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ 

3. Признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

ИНФОРМАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ

4.  Издаване на удостоверение образец УП-2 за осигурителен доход и/или УП-3 за осигурителен стаж

ИНФОРМАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ОБРАЗЕЦ УП-2

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ОБРАЗЕЦ УП-3