Подкрепа за равен достъп и личностно развитие

publication1

От началото на учебната 2016/2017 г. стартира изпълнението на дейностите по проект BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.003 ,,Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение – фаза 1“.

За работа по проекта са назначени двама ресурсни учители, логопед и психолог.

Страница на проекта