ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

site-logosite-logosite-logo

През уч. 2018/2019 г. стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

През уч. 2019/2020 г. в училището са сформирани и работят следните 14 групи по проекта:

 1. Математика -3-б клас
 2. Математика – 3а-г клас
 3. Математика – 4 клас
 4. Математика – 6 клас
 5. Математика – 7 клас
 6. Български език и литература – 2 клас – две групи
 7. Български език и литература – 3а,б,г клас
 8. Български език и литература – 3в клас
 9. Български език и литература – 5 клас
 10. Български език и литература – 6 клас
 11. Български език и литература – 7 клас
 12. Английски език – 7 клас
 13. Човекът и природата – 6 клас

През уч. 2020/2021 г. в училището са сформирани и работят следните 9 групи по проекта:

 1. Български език и литература – 4 клас
 2. Математика – 4 клас – 2 групи
 3. Математика – 6 клас
 4. Математика – 7 клас
 5. Български език и литература – 5 клас
 6. Български език и литература – 6 клас
 7. Български език и литература – 7 клас
 8. Човекът и природата – 6 кла

Форум по проект „Подкрепа за успех“

На 24.06.2022г. в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Видин от 09:00 – 13.00 ч. ще се проведе форум за отчитане на Дейност 8 – Междуучилищни дейности от Проект BG05M2OP001-2.011-0001„Подкрепа за успех“. С програмата може да се запознаете ТУК.