НОМИНАЦИИ ЗА ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ „ИНОВАТОРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“

                                За учителите, които вдъхновяват

             ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Националният конкурс се организира от Министерството на образованието и науката.

 • Цели на конкурса:
 • Да се стимулират и подкрепят учителите, за които работата е мисия, които са креативни, въодушевяват младите хора за постижения, творят, създават култура за иновации, реализират идеи и са лидери на промяната.
 • Да получат признание и възможност за популяризиране на опита си учители и директори, които са променили чрез своята ежедневна работа, мислене, отношение и ценности, нагласите за учене, постиженията, провокирали са любознателността на своите ученици и са им създали условия за нови житейски и професионални перспективи.

1.2. Номинирани за участие в конкурса могат да бъдат работещи в училищата:

 • Учители
 • Учителски екипи
 • Директори
 • Управленски училищни екипи

1.3. Номинациите са в три категории:

 • Учители и учителски екипи, които са вдъхновили за постижения учениците в учебната работа, включително чрез промяна на училищната среда.
 • Учители и учителски екипи, които чрез дейности в извънучебно време и в целодневната организация на учебния ден са създали у учениците знания, умения и нагласи, с които са ги направили по-удовлетворени и по-успешни.
 • Директори и управленски училищни екипи, които чрез организацията в училищата и управлението са създали условия за промяна в училищния живот и нагласите на учениците за постижения.
 1. ЕТАПИ И СРОКОВЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

Конкурсът се провежда в три етапа: училищен кръг, областен кръг и национален кръг.

За участие в конкурса се попълват и подават номинационни формуляри, приложеии към регламента по електронен път с декларация за информираност и съгласие.

Провеждането на конкурса се извършва чрез разглеждане на номинационните формуляри и чрез осигуряване на допълнителна информация, включително чрез провеждане на  интервюта, по решение на комисиите.

 • Училищен кръг:
  • Обявяване на Регламента на конкурса в училищата и в РУО.
  • Конкурсът да се популяризира по подходящ начин, включително и чрез медиите, от директорите на училищата и началниците на регионалните управления на образованието сред училищната общност, родителите, местната общественост.
  • Предложенията за награждаване на учители и учителски екипи се подават до директора на училището – до 1 ноември 2019 г.
  • Предложенията се обсъждат на заседание на педагогическия съвет и се изпращат номинационните формуляри на одобрените за участие в областен кръг учители и учителски екипи по електронен път в РУО – до 8 ноември 2019 г.  
  • Предложените за участие в областен кръг учители и учителски екипи се награждават от училищата по подходящ начин в избрано от тях време с цел признание и популяризиране на дейността на учителя, учителския екип и училището.

2.2. Областен кръг:

2.2.1. Предложенията за награждаване на директори и управленски училищни екипи се подават до началника на РУО – до 8 ноември 2019 г.

2.2.2. Началникът на РУО определя членовете на комисията за допускане до национален кръг и правилата за подбор.

 2.2.3. Началникът на РУО изпраща по електронен път номинационните формуляри на всеки от одобрените за участие в националния кръг учители, учителски екипи, директори и управленски училищни екипи в МОН – до 8 януари 2020 г.

2.2.4. Според броя на учителите и училищата се определя допустимият брой на учители, учителски екипи, директори и управленски училищни екипи за всяка категория за националния кръг, както следва:

 • от области с до 3000 учители – 2 номинации;
 • от области от 3000 до 5000 учители – 3 номинации;
 • от области от 5000 до 10 000 учители – 4 номинации;
 • от области с над 10 000 учители (София-град) – 5 номинации.

              Предложените за участие в национален кръг учители, директори, управленски и учителски екипи се награждават от РУО по подходящ начин в избрано от тях време с цел признание и популяризиране на дейността на учителите, директорите, учителските и управленските  екипи и  на училищата.

     2.3. Национален кръг:

2.3.1. Министърът на образованието и науката определя членовете на националната комисия за определяне на наградата Иноватори в образованието, правилата за оценяване и провеждане на процедурата.

2.3.2. Националната комисия оценява и класира номинираните от областните комисии учители, учителски екипи, директори и управленски училищни екипи и представя на министъра на образованието и науката мотивирано предложение за одобряване и награждаване –  до 28.01.2020 г.

 1. КОЙ ИМА ПРАВО ДА НОМИНИРА

3.1. За учители и учителски екипи попълват и подават по ел. път номинационни формуляри – методически обединения; учителски клубове; училищни настоятелства; родителски организации и обществени съвети на училищата, комисии за образование към общинските съвети; общински администрации; неправителствени организации със съвместни дейности с училищата, представители на социалните партньори в образованието, организации на икономически субекти, работещи с училищата; читалища; спортни клубове; инициативни комитети; ученически съвети, висши училища и други организации, свързани с дейността на училищата.

3.2. За директори и управленски училищни екипи попълват и подават по ел. път номинационни формуляри: методически обединения в училищата; учителски клубове; училищни настоятелства; родителски организации и обществените съвети на училищата; комисии за образование към общинските съвети; общински администрации; неправителствени организации със съвместни дейности с училищата;  социални партньори; организации на икономически субекти, работещи с училището; читалища, спортни клубове, инициативни комитети; ученически съвети; висши училища и други организации, свързани с дейността на училищата. 

3.3. Правилата на конкурса изключват възможността за самономиниране, както и физически лица да номинират.

Кандидатите могат да бъдат номинирани от повече от една организация.

Приложения:

 1. Регламент на конкурса;
 2. Номинационен формуляр за учители/учителски екипи;
 3. Номинационен формуляр за директори/управленски училищни екипи.