От 21.10.2021 г. – ОРЕС за всички ученици от I до VII клас

В изпълнение на заповед № РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката, учениците от I до IV клас също преминават в ОРЕС, считано от 21.10.2021 г. /четвъртък/.

Часовете ще се провеждат по седмичното разписание на паралелките. С оглед създаване на възможност за учителите, които преподават и в начален, и в прогимназиален етап, да вземат своите часове, се въвежда ново ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ за всички ученици в училището, в т. ч. и за групите за ЦДО:

 

 

Това разписание отменя всички предишни!