ОБЯВА за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти

 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“

Видин, ул.“Любен Каравелов “ № 29 , тел. 094/923125, е-mail: lk-vidin@dir.bg

 О Б Я В А

ОУ ”Любен Каравелов” гр. Видин  обявява:    публичен търг с явно  наддаване за отдаване под наем на следните обекти:

  • Помещение с площ 44,14 кв.м. – закусвалня, разположена на ет.1 в училището, корпус Д, при първоначална тръжна цена 507,00 лева месечен наем. Час на провеждане на търга – 13,00 ч.
  • Помещение, представляващо столова кухня, разположена на ет. 1 и сутерен в корпус В на училището с обща площ 265,68 кв.м., при първоначална тръжна цена 545 ,00лева месечен наем. Час на провеждане на търга – 13,15 ч.
  • Помещение с площ 52 кв.м., представляващо бюфет, разположен в корпус  Е, ет. 1 , при първоначална тръжна цена 545,00 лева месечен наем.  Час на провеждане на търга – 13,30 ч.
  • Част от помещение публична общинска собственост, находящо се в ОУ ”Любен Каравелов” в коридора на първия етаж в корпус Д с площ 0,5 кв.м., за автомат за напитки, при първоначална тръжна цена 65,00 лева месечен наем. Час на провеждане на търга – 13,45 ч.
  • Помещение, представляващо кабинет – административен с площ 17,20 кв.м. разположен на първи етаж в корпус Е на училището при първоначална тръжна цена 62,00 лева месечен наем. Час на провеждане на търга – 14,00 ч.

Дата и място на провеждане на търга – 19.09.2018 г. в зала 106 на ОУ „Любен Каравелов“.                 

Заявленията за участие се подават до 16.00 часа на 18.09.2018 г. включително, в канцеларията на училището при завеждащ административна служба – ет.2.

Кандидатите се запознават с тръжната  документация и я получават от завеждащ административна служба след представяне на документ за внесена сума от 50 лв. по банков път по сметката на училището  BG42DEMI92403100046082 .

Време и оглед на обекта – всеки работен ден от 14 до 16 ч след предварителна уговорка на телефон 0886 170 241. 

Депозит за участие в търга -двукратния размер на началната тръжна цена в лева, внесен по банковата сметка на училището BG42DEMI92403100046082  в срок до 16.00 часа на 18.09.2018 г.