РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Уважаеми родители и ученици,

ОУ „Любен Каравелов“ гр. Видин  участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Дейностите, по които училището участва са:

  • Дейност 1.  Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

    По тази дейност училището получи 45 ученически лаптопа, 14 лаптопа за педагогически специалисти и универсален шкаф за зареждане.

  • Дейност 2.  Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

През учебна 2021/2022 г.  трима обучители проведоха обучение на 14 групи с 80 ученици, 71 от които от първи клас. 

През 2022/2023 уч. година в 10 групи са обучени 63 ученици от първи клас.

  • Дейност 3.  Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

През учебна 2021/2022 г.  бе проведено обучение на 40 учители от училището. Акценти: Създаване на анкета и тест – Google формуляри. Образователни платформи за създаване на интерактивни уроци. Приложения за дигитализиране на тестове.

  • Дейност 4.  Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).

През учебна 2021/2022 г.  трима обучители проведоха обучение на 5 групи с 26 родители. 

През 2022/2023 уч. година в 10 групи са обучени 62 родители на ученици от първи клас.

  • Дейност 5. Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Критерии за включване:
Ученици, които не са посещавали дневна присъствена форма на обучение или не се обучават във форма синхронно обучение от разстояние в електронна среда, за повече от 10 учебни дни по уважителни причини (включително, ако са поставени под карантина и тези, които поради липса на технически условия, са се обучавали несинхронно). Допълнителното синхронно обучение се осъществява за целите на превенцията от възникване на обучителни затруднения при липсата на взаимодействие с учителя по чл. 27, ал. 3 от Наредбата за приобщаващото образование и се изразява във включване на ученици в допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Допълнителното синхронно обучение в електронна среда е с продължителност от 20 учебни часа.