Мрежа от сигурни училища

 

loga2eng_3

Проект „Мрежа от сигурни училища“ (SSN) е финансиран по Програмата INTERREG V-A Румъния–България. Изпълнява се в партньорство от Свободен младежки център – Видин, България (водещ партньор), сдружение Василиада – Крайова, Румъния и Регионална мрежа за иновативно образование, България. Основна цел на проекта е повишаване на осведомеността в областта на превенцията на риска чрез ефективно формално и неформално образование на децата и младежта в граничната зона – създаване и промотиране на международна мрежа от 20 „сигурни училища“ – нов модел за противопоставяне на бедствията. Прогнозният бюджет на проекта е 288 084,21 EUR, предоставен от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, правителствата на Румъния и България и партньорите по проекта.

По проекта в училището работят два доброволчески клуба. Обучение за преподаване на бедствия ще преминат директори, учители от начален и прогимназиален етап, педагогическият съветник.

Сайт на проекта