Иновативно училище

През  учебната 2021/2022 година ОУ „Л. Каравелов“  е включено в Списъка на иновативните училища и в него се осъществява иновативно екологично обучение. Предназначено е за учениците в  Vа,б,в  клас и се реализира във  ФУЧ, както е заложено в проекта за иновация: Формиране на ключови компетентности по природни науки чрез използване на иновативни методи.  Целта на иновацията е да се интегрират нови методи на преподаване в нетрадиционна среда.   Иновацията  допринася за реализиране на част от оперативните цели, залегнали в Стратегията за развитие на училището в периода 2020 – 2024 г.: повишаване качеството на образованието чрез прилагане на компетентностния подход в обучението, успешно разработване и реализиране на проекти и участие в национални програми на МОН; повишаване на професионалните компетентности на педагогическите специалисти. 

Иновативните методи, практическата им насоченост, екипното планиране от преподавателите на интердисциплинарните занятия  формират компетентностите на участниците в образователния процес и като цяло повишават интереса и качеството на образованието по природните науки. 

 Обединяването на природните науки в комплекс осигурява повече часове за практическа работа, открива взаимовръзката между процеси в природата,  предлага екологични решения.

Интердисциплинарният подход и работата в екипи насърчава учениците да прилагат на практика усвоените знания и умения, спомага за открояване на съдържателни или функционални връзки между процеси и явления, изучавани в различни дисциплини.

През учебната година в училището бяха проведени редица дейности, свързани с иновацията.
            Пътешествието на една капка /Интердисциплинарен урок – Български език и литература, Английски език, География и икономика, Човекът и природата, Компютърно моделиране и информационни технологии/. Учениците разделени по екипи  работят с текст, създават преразказ и превеждат на английски език посланието „Водата е живот“.   Извършват експерименти, свързани с процесите нагряване, изпарение, охлаждане и втечняване и изготвят схема на кръговрат в природата.

Клетката – основна единица на живота /Бинарен урок – Човекът и природата, Математика/. Чрез решаване на  задачи и код за оцветяване учениците посочват основните части на растителна и животинска клетка, правят наблюдения под микроскоп.

Експедиция към центъра на Земята /Интердисциплинарен урок – Човекът и природата, География и икономика, История и цивилизации, Технологии и предприемачество/. В урока учениците създават връзки между вътрешния строеж и външните обвивки на Земята , описват елементи от живота на праисторическите хора  и създават «пещерни рисунки.» Правят експеримент с изригване на вулкан, разпознават пещерни образувания, подреждат пъзел и се поставят в ролята на изследователи на пещери. Изработват карта за видове пустини и тяхното екологично разделение.

Полезни и вредни храни /Интердисциплинарен урок – Човекът и природата, Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество/ и др. Екипи от лаборанти, диетолози и художници формират практически знания и отношения към хигиената на хранене и правила за здравословен начин на живот. Провеждат опити за определяне pH на различни течности.

Водата – уникален компонент на планетата Земя /Интердисциплинарен урок – География и икономика, Човекът и природата, Компютърно моделиране и информационни технологии, Изобразително изкуство/. С много експерименти в урока учениците доказват уникалните състояния и свойства на водата за възникването и съществуването на живота на нашата планета. Пътешестват по река Дунав и откриват природни забележителности, работят със Scratch, изработват постери, рисуват „Река в движение“ и др.  

С желание и интерес учениците участват в проекти и конкурси, изработват макети, постери, табла, рисунки, пъзели и др.

Учебна 2022/2023 година